* .حتماً یک عمل عمومی و حقوقی است

    نظرات بسته شده است