پذیرش در مقطع تخصصی گروههای پزشکی و دنداپزشکی

برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع تخصصی پزشکی از دانشگاه های ترکیه شرکت و کسب نمره مناسب از آزمون (Tüs) و برای اخذ پذیرش تحصیلی در مقطع تخصصی دندانپزشکی کسب نمره مناسب از (Düs) مورد نیاز می باشد.

آزمون تخصصی گروه پزشکی در ترکیه دو بار در سال برگزار می گردد و شامل دو بخش می باشد که در یک روز و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام می شود.

دربخش اول اطلاعات عمومی پزشکی و در بخش دوم اطلاعات پزشکی در شاخه های مختلف تخصصی سنجیده می شود. آزمون تخصصی پزشکی و دندانپزشکی برای افراد ترک تباروخارجی یکسان می باشد ولی حداقل نمره قابل قبول برای اخذ پذیرش تحصیلی در شاخه های مختلف تخصص پزشکی و یا دندانپزشکی برای اتباع خارجی کمترازاتباع ترک می باشد. بعنوان مثال چنانچه حداق نمره لازم برای تخصص در رشته خاصی برای فرد ترک تبار 70  باشد، برای فرد خارجی می تواند 60 در نظر گرفته شود.

متقاضی تحصیل در مقطع تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، چنانچه مقطع پزشکی عمومی را دریکی از دانشگاه های ترکیه به اتمام رسانده باشد، مستقیما می توانند وارد آزمون تخصصی گردند. اما چنانچه در دانشگاهی خارج از ترکیه فارع التحصیل شده باشند، قبل از شرکت در آزمون Tüs یا Düs می بایست مدرک پزشکی عمومی خود را در ترکیه از طریق وزارت علوم ترکیه (Yök) ارزشیابی نمایند.

تخصص-پزشکی-دندانپزشکی-داروسازی-در-ترکیه-مورد-تایید-نحوه-ورود-وزارت-علوم-بهداشت-دولتی-بدون-آزمون-

متقاضیانی ایرانی که دوره پزشکی یا دنداپزشکی عمومی را در ایران و یا به هرحال خارج از ترکیه به اتمام رسانده باشد، جهت شرکت درآزمون تخصصی می بایست از قبل مدرک پزشکی عمومی خود را به تایید وزارت علوم ترکیه برساند که اصطلاحا به این موضوع معادل سازی یا Denklik گفته می شود. وزارت علوم پس از بررسی سابقه تحصیلی متقاضی وعموما پس از تایید دانشگاه قبلی متقاضی، از وی درخواست می نماید در آزمون تعین سطح (STS) شرکت نماید. آزمون گروه پزشکی و یا دندانپزشکی (STS) دقیقا شبیه همان آزمون Tüs یا Düs می باشد و صرفا این آزمون جهت تعین سطح در نظرگرفته می شود و رسیدن به نمره 40 در این آزمون به منزله قبول شدن و داشتن سطح مورد نیاز می باشد.

متقاضی پس از شرکت در آزمون STS و احراز حداقل 40 نمره دراین آزمون بعنوان پزشک عمومی در ترکیه شناسایی شده و پس از آن اجازه خواهد داشت وارد امتحان تخصصی Tüs یا Düs شود و یا اینکه می تواند بعنوان پزشک عمومی در ترکیه مشغول به کار شود.

به بالای صفحه بازگردید